rodinné domy

Montované drevostavby

Musíme si uvedomiť, že hlavnou výhodou drevostavieb je rozčlenenie jednotlivých funkcií celého stavebného systému na funkciu:

  • nosnú - drevené trámy a stĺpy - v spolupráci so stužujúcimi doskami
  • tepelno-izolačnú - vkladanie izolácií do dutín konštrukcií
  • inštalačnú - dutiny vo vnútornej časti objektu
  • ochrannú - proti požiaru a proti hluku
  • estetickú a úžitkovú - povrchové úpravy, vešanie predmetov atď.
  • Rodinné domy
  • Rodinné domy

Konštrukcie sú rozdelené na nosné a nenosné a toľko diskutovaná akustika pri drevostavbách je riešiteľný problém a ak je k nemu pristupované už vo fáze návrhu, možno ušetriť veľa miesta a peňazí pre majiteľa/investora. Na drevené stropy je kladený dôraz hlavne na správnu voľbu konštrukcie, pretože na základe rozsiahleho výskumu a merania bolo preukázané, že v súčasnosti možno ľahký drevený strop s použitím ľahkej suchej podlahy urobiť rovnako akusticky kvalitný ako strop z monolitického betónu.

  • Rodinné domy
  • Rodinné domy

Posledným okruhom je už pomerne udomácnený systém suchej vnútornej výstavby pomocou ľahkých sadrokartónových konštrukcií, ktoré dokážu výborne akusticky izolovať, sú schopné prenášať lokálne bremená, ako sú kuchynské linky a veľmi jednoducho sa nimi môžu viesť všetky vnútorné rozvody TZB bez toho, aby bola narušená ich akustická a aj požiarna odolnosť.